1. Administratorem danych osobowych jest firma MOZANO Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą ul. Siewna 15, NIP 7272842432, KRS 0000840849 dane kontaktowe: +48 792 638 888, e-mail: sklep@molde.pl.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, np. do złożenia przez Zamówienia i jego rozliczenia, dostępu do Konta Klienta, zapisania się do newsletteru lub skorzystania z formularzy kontaktowych. Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w Sklepie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

4. Osoby odwiedzające mogą przeglądać treści Sklepu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Sklep przetwarza dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) do celu obsługi składanych Zamówień. Przekazane dane osobowe przetwarzane są również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

  • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu,
  • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postepowań́ sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które Sklep świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
  • obsługi zapytań́ i zgłoszeń́ oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczanych Zamówień,

W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną – newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Klienta.

6.  W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i podmioty realizujące płatność, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierskie i pocztowe, a także bezpośrednim dostawcom towaru, którego zamówienie jest realizowane w trybie dropshippig. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych, np. podmiotom obsługującym system ankiet opiniujących Sklep, partnerom kierujących swoje oferty.

7. W ramach korzystania przez serwis z narzędzi wspierających działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z serwisem. Mowa tu o przekazywaniu danych jak: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie serwisu.

8. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych, np. do innego podmiotu, jeżeli istnieje taka techniczna możliwość,
  • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane i kopii z nich),
  • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),
  • cofnięcia każdej wyrażonej Sklepowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu.

Realizacja ww. uprawnień (poza wniesieniem skargi do UODO) odbywa się na dane kontaktowe Sklepu.

9. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sklepu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. Sklep nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Klienta ani w żadnym innym celu.

11. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Produkt dodany do porównania.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć